Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsens opgave er at fastsætte de overordnede principper for institutionens virksomhed. Disse principper fastsættes i vores virksomhedsplan der udarbejdes af personalet og godkendes af bestyrelsen. Herudover skal bestyrelsen godkende hvordan budgetmidlerne bliver anvendt, både lønmidlerne, midler til daglig drift – herunder også koloni – og ejendommens vedligeholdelse. 

Bestyrelsen skal afholde min. 4 møder om året, men kan holde flere. Lederen deltager som sekretær/sagsbehandler, dog uden stemmeret. Bestyrelsen vælges her på stedet for en 4-årig periode. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer kan ses her på hjemmesiden og ved opslag i garderoberne. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøderne ophænges ligeledes på opslagstavlerne i garderoberne. hvis I har punkter I ønsker taget op. Desuden deltager 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer i det lokale forældreforum i bydelen.